1. تأثیر انتشار تصویرهای فاقد پوشش شرعی در شبکه های اجتماعی بر حجاب دختران نوجوان

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 126-140

فرزانه ابدالی تکلو؛ وریا حفیدی