1. بازخوانی موضوع «ارتداد» از زاویه اجبار بر تغییر عقیده در پرتو آموزه‌های قرآنی و حدیثی

دوره 38، شماره 1، بهار 1398، صفحه 50-70

جواد ایروانی؛ رضا حق‌پناه


2. تأثیر عملکرد انسان بر رخدادهای طبیعی از دیدگاه قرآن

دوره 37، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 5-28

جواد ایروانی؛ نرگس عارفی مرام