1. مفهوم شناسی واژه «نفحه» بر اساس آیۀ 46 سورۀ انبیاء

دوره 35، شماره 1، بهار 1395، صفحه 82-98

محمد شریفی؛ اکرم حسین زاده