1. ماهیت انتقام الهی و تفاوت آن با انتقام‌‬های بشری

دوره 35، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 79-98

محمد شریفی؛ نسرین اشتیاقی راد