1. ارزیابی مدخل «خانواده» از دایرةالمعارف قرآن لایدن

دوره 35، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 99-121

فتحیه فتاحی‌زاده؛ اعظم سادات شبانی