1. سیماى فاطمه (ع) در آیاتى از قرآن به روایت اهل‏ سنّت

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 11-23

محمد مهدی رکنی یزدی؛ عبدالکریم عبداللّهی


2. امام مهدی(ع) دهمین خلیفۀ پیامبر اسلام (ص) در روایات اهل سنّت

دوره 35، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-24

محمد مهدی رکنی یزدی؛ عبدالکریم عبداللّهی