1. تحلیلی بر معناشناسی واژه «کَبَد» در قرآن

دوره 35، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 53-72

احمد اسدی؛ محبوبه غلامی؛ معصومه غلامی


2. مبانی معناشناسی ساختارهای چندوجهی قرآن از منظر علامه طباطبایی

دوره 32، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 87-28

محمد اسعدی