1. طراحی الگوی ترویج انفاق در جامعه با استفاده از آیات 254 تا 274 سوره بقره

دوره 37، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 68-91

سعید مسعودی پور