1. امام مهدی(ع) دهمین خلیفۀ پیامبر اسلام (ص) در روایات اهل سنّت

دوره 35، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-24

محمد مهدی رکنی یزدی؛ عبدالکریم عبداللّهی