1. بررسی توحید ربوبی در صحیفۀ سجادیه

دوره 35، شماره 1، بهار 1395، صفحه 61-81

مهدی صفائی اصل