1. نقش اخلاق در تبیین و اجرای قواعد حقوق بشردوستانه با تأکید بر آموزه های اسلامی

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 46-65

حسین دیبا؛ علیرضا مکتب دار