1. تحلیلی بر چهارچوب‏های کلان اقتصاد اسلامی در بیانات مقام‏معظّم رهبری اقتصاد اسلامی اقتصاد تمدن ساز

دوره 34، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 130-150

عمار خسروجردی


2. آثار رعایت حقوق دیگران در اعتدال جامعه و الگوی مصرف

دوره 28، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 135-146

محمد امامی


3. اصول و شاخصه‌های مصرف صحیح و کارآمد

دوره 28، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 10-29

جواد ایروانی


4. آثار اقتصادی مصرف صحیح

دوره 28، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 102-117

رضا وطن دوست


5. بسترها و زمینه‌های شکل‌دهنده مصرف صحیح

دوره 28، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 73-81

علی جلائیان اکبرنیا