1. نقش ترادف کامل در آیات قرآن براساس سیاق (مورد مطالعه: مادّه لغوی ثَ قَ فَ)

دوره 37، شماره 1، بهار 1397، صفحه 10-23

اعظم پرچم؛ اعظم ابراهیمی


2. نقش جهان بینی توحیدی در ایجاد امید

دوره 30، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 92-109

اعظم پرچم؛ زهرا محققیان


3. جایگاه سیاق و نظم موضوعی در تفسیر منشور جاوید

دوره 29، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 81-97

اعظم پرچم؛ اعظم نوذری