1. فطری بودن زبان قرآن از منظر آیت الله جوادی آملی و مقایسه آن با دیگر نظریات

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 27-45

جواد صیدانلو؛ محمد کرمی نیا؛ مصطفی کورکور کشکلی