1. حدیث متشابه، مفهوم، جایگاه و چگونگی مواجهه با آن

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 64-86

علی‌اکبر کلانتری؛ سعید حسن شاهی