1. بررسی نقش نحوی «حال» در ترجمه‌های فارسی کهن و معاصر قرآن

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-132

محمداسماعیل عبداللهی؛ محمد کرمی‌نیا