1. معناشناسی ساختاری مفهوم عِصیان در قرآن با تأکید بر چگونگی انتساب آن به حضرت آدم

دوره 37، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 27-60

نسیم یوسفی؛ عباس اسماعیلی‌زاده


2. معنای «صدّیقین» و مراد از آنان در قرآن کریم

دوره 33، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 60-73

زکیّه زارع؛ عباس اسماعیلی‌زاده؛ حسن نقی زاده


3. توکل و تأثیر آن بر متغیرهای رفتاری تصمیم‌گیری مدیران از منظر قرآن

دوره 32، شماره 1، بهار 1392، صفحه 29-54

عباس اسماعیلی‌زاده؛ مهرناز محدّثی‌فر