1. بررسی مبانی نظریه تفسیر تمثیلی

دوره 38، شماره 1، بهار 1398، صفحه 101-120

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ مهدی عبادی