1. معناشناسی ساختاری مفهوم عِصیان در قرآن با تأکید بر چگونگی انتساب آن به حضرت آدم

دوره 37، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 27-60

نسیم یوسفی؛ عباس اسماعیلی‌زاده