1. کاربست نظریه زوج  سوره ها در فهم سوره های مزّمّل و مدّثّر

دوره 37، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 61-85

احمد زارع زردینی؛ میثم خلیلی