1. بررسی مفهوم توکل و آثار آن بر زندگی اجتماعی انسان‌ها

دوره 36، شماره 1، بهار 1396، صفحه 83-100

ریحانه نودهی؛ مرضیه بهشتی