1. رویکرد چند وجهی به اعتجار احادیث پزشکی

دوره 35، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 53-72

سعید نمازی‏‌زادگان؛ سیده‏ عذرا هاشمی ‏نژاد؛ سید مرتضی موسوی گرمارودی