1. پژوهشی در سیاق سورۀ مائده از طریق نظم فراخطی (با تأکید بر آیات اکمال دین، ولایت و تبلیغ)

دوره 38، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 23-52

علی جلائیان اکبرنیا؛ محمدامین انسان