1. جایگاه اهل‌البیت(ع) در تفسیر شواهد التنزیل لقواعد التفضیل

دوره 32، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 103-119

جمال فرزند وحی؛ مینا یعقوبی؛ فرشته دارابی


2. نقد و بررسی روایات الدرالمنثور در تفسیر المیزان

دوره 30، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 48-66

جمال فرزندوحی؛ امان اله ناصری کریموند