1. تحلیل کاربرد گزاره‌های معنایی بخل در آیات و روایات

دوره 35، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 15-35

رقیه صیادی شهرکی؛ پوران میرزائی