1. بررسی متعلق «فراغت» و «نصب» در آیه هفت سورۀ شرح

دوره 35، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 122-140

سید محمود طیب حسینی؛ وحید جمشیدی