1. تحلیلی بر معناشناسی واژه «کَبَد» در قرآن

دوره 35، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 53-72

احمد اسدی؛ محبوبه غلامی؛ معصومه غلامی