1. مطالعۀ سبک شناختی واژه‌های گناه در قرآن

دوره 35، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-41

سید مهدی مسبوق؛ ‌ رسول فتحی مظفری


2. زیباشناختی تصاویر کنایی دنیا و آخرت در خطبه‌های نهج‌البلاغه

دوره 31، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 4-24

مرتضی قائمی؛ سید مهدی مسبوق؛ حسین بیات


3. روابط بینامتنی قرآن با نامه سی و یکم نهج البلاغه

دوره 31، شماره 1، بهار 1390، صفحه 27-43

سید مهدی مسبوق؛ حسین بیات