1. واکنش اشراف و اعراب کوفه به حضور ایرانیان در قیام مختار

دوره 34، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 108-128

احسان آریادوست؛ احمد هیکی