1. فلسفه تمدن نوین اسلامی؛ ماهیت و مبانی

دوره 34، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 83-99

سید علیرضا واسعی