1. تأثیر خشم و کظم غیظ بر سلامت روان در منابع اسلامی و غربی

دوره 34، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-57

مریم صف آرا؛ سمانه سادات سدیدپور