1. تصویرپردازی از جامعه عدل آینده در پرتو روایت ثقلین

دوره 33، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 75-86

علی اصغر پورعزت؛ میثم علی‌پور؛ علی اصغر سعدآبادی