1. سطح بندی و باطن پذیری روایات تفسیری در بیان ائمه(ع)

دوره 33، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 70-83

مهدی خوشدونی؛ عبدالهادی فقهی زاده