1. استشهادات قـرآنی و حدیثـی در کتاب «العین»

دوره 33، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 100-117

بهرام امانی چاکلی؛ سیده لیلا تقوی سنگدهی؛ افسانه کاظمی نوری