1. تحلیلی بر رابطۀ ریشه‌شناسی تاریخی مصلحت و چندمعنایی «رزق» در صحیفۀ سجادیه

دوره 38، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 25-48

محمد شعبانپور؛ فرشته کوئینی؛ زهرا بشارتی