1. خاستگاه اِسناد در روایات اسلامی و سنّت شفاهی یهود نقدی بر مقالات هوروویتس در موضوع اسناد

دوره 33، شماره 1، بهار 1393، صفحه 35-49

مهدی غلامعلی