1. بازکاوی مفهوم واژه‌های «عُسر» و «یُسر» در قرآن با رویکرد منطق «تقابل» دوگانه

دوره 38، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 96-121

مهین حاجی زاده؛ رعنا فرهادی