1. جلوه هنری عنصر گفت‏وگو در داستان قرآنی حضرت یوسف

دوره 32، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 89-104

مریم منصوریان قراکوزلو؛ سارا نیک‌بین