1. بررسی مهارت‌های ارتباطی حضرت موسی(ع) و دختران شعیب در قرآن

دوره 32، شماره 1، بهار 1392، صفحه 55-77

احمد گلدار