1. تصویرپردازی انسان در عرصه قیامت (در جزء سی‌ام قرآن کریم)

دوره 32، شماره 1، بهار 1392، صفحه 4-28

کبری خسروی؛ علی نظری؛ سمیر ا جدی هکانی