1. دل در مصباح الهدایه (بررسی دل از دیدگاه کاشانی و مقایسه آن با توصیفات قرآنی و احادیث)

دوره 31، شماره 1، بهار 1390، صفحه 44-64

مهدی ملک ثابت؛ احمد حیدری