1. معرفی غریب الحدیث فی الکتب الأربعة

دوره 31، شماره 1، بهار 1390، صفحه 139-140

محمدحسن زبری قاینی