1. آداب سفره در ایران باستان و ایران دوره اسلامی (قرن دوم تا هفتم هجری)

دوره 30، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 119-137

هادی وکیلی؛ کبری نودهی