1. نقد هرمنوتیک از دیدگاه نظریه سیاق

دوره 29، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 81-95

سید حسین کنعانی


2. ویژگی‎های رجالی کتاب اختیار معرفة الرجال

دوره 29، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 141-153

سید حسین کنعانی