1. بررسی تحوّلات و کارکرد نهاد قضایی در سده‌های آغازین اسلام

دوره 29، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 111-132

ابوطالب سلطانیان