1. بررسی انعکاس مفهوم «رضا» در آینۀ کلام امام علی(ع) و عرفا

دوره 29، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 43-57

محمدعلی زهرازاده؛ علیرضا رعیت حسن‌آبادی