دوره و شماره: دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 131، تابستان 1395 
4. تحلیلی بر معناشناسی واژه «کَبَد» در قرآن

صفحه 53-72

احمد اسدی؛ محبوبه غلامی؛ معصومه غلامی