1. سال اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل

صفحه 4-14

مهدی شریعتی‌تبار


2. امام مهدی(ع) دهمین خلیفۀ پیامبر اسلام (ص) در روایات اهل سنّت

صفحه 15-24

محمد مهدی رکنی یزدی؛ عبدالکریم عبداللّهی


3. مطالعۀ سبک شناختی واژه‌های گناه در قرآن

صفحه 25-41

سید مهدی مسبوق؛ ‌ رسول فتحی مظفری


4. ارتباط معنایی اسمای حسنای خداوند در فواصل آیات با محتوای آن‌ها

صفحه 42-60

سید عبدالرسول حسینی‌زاده


5. بررسی توحید ربوبی در صحیفۀ سجادیه

صفحه 61-81

مهدی صفائی اصل


6. مفهوم شناسی واژه «نفحه» بر اساس آیۀ 46 سورۀ انبیاء

صفحه 82-98

محمد شریفی؛ اکرم حسین زاده


7. پژوهشی تطبیقی در مترادفات قصص قرآنی (نمونه: قصه بنی اسرائیل)

صفحه 99-113

مهدی محمدی نژاد


8. انسان قرآنی در اندیشه و نهضت امام خمینی

صفحه 114-128

احمد قرائی سلطان‌آبادی


9. واکنش‌های انسان در برابر نقمت‌ها در قرآن

صفحه 129-145

زینب روستایی؛ زهرا انصاری