1. خاورشناسان و چالش تحریف قرآن در نگاه امامیه

صفحه 4-49

علی راد


2. بازخوانی موضوع «ارتداد» از زاویه اجبار بر تغییر عقیده در پرتو آموزه‌های قرآنی و حدیثی

صفحه 50-70

جواد ایروانی؛ رضا حق‌پناه


3. ناهمسانی اصول انگیزش در منظومه معرفتی قرآن و پارادایم غربی آن

صفحه 71-100

غلام رضا پیشقدم؛ حسن خرقانی


4. بررسی مبانی نظریه تفسیر تمثیلی

صفحه 101-120

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ مهدی عبادی


5. مفهوم شناسی و ویژگی‌های «اولوا الالباب» بر اساس بافت آیات قرآن

صفحه 121-144

عبدالله میراحمدی؛ طاهره صادقی


6. همایش مطالعات اجتماعی _ فرهنگی سادات

صفحه 145-153

اسماعیل رضایی برجکی