1. مقابله با کرونا در عرصۀ فرهنگ

صفحه 4-7

امیر سلمانی رحیمی


2. چرایی ذکر مطالب مربوط به همسران پیامبر(ص) در قرآن

صفحه 8-32

جواد ایروانی؛ زهرا حسین زاده


3. چیستی متعلّق «همّت به و همّ بها» و معنای «سوء» و «فحشاء» در آیۀ 24 سورۀ یوسف

صفحه 33-56

حسین براتی؛ عباس اسماعیلی‌زاده


4. بازیابی جهات اهمیت فواصل قرآنی

صفحه 57-77

علی‌اصغر آخوندی


5. مبانی سنخ‌شناسی در قرآن کریم

صفحه 78-101

سهراب مروتی؛ بهروز سپیدنامه؛ صدیقه کرمی


6. مسئلۀ تنوع در انسان (چیستی، حکمت و دلالت‌های تربیتی آن)

صفحه 102-121

احمد شه گلی


7. معنای واژۀ «مستمرّ» در آیۀ (وَإِنْ یَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ) با تکیه بر بافت زبانی و غیر زبانی

صفحه 122-141

زهرا قاسم‌نژاد؛ سیده محبوبه کشفی